سازمان خدمات پس از فروش خودرو شركت مديران پارس     

در حال حاضر سازمان خدمات پس از فروش خودرو در سطح تهران با بهره مندی از امکانات واحدهای تعميرگاهی, ارائه خدمات به خودروهای سواری دوو (سي يلو و ماتيز) و ليفان را بعهده دارد و برای ارائه خدمات به خودرو ليفان نسبت به تجهيز و آموزش نمايندگيهای مذکور اقدام نموده است.

در سطح شهرستانها نمايندگيهای MPC  مشغول ارائه خدمت به دارندگان خودروهای (سي يلو و ماتيز) و ليفان می باشند که با حضور در دوره های آموزشی و با تجهيز نمايندگيها امکان ارائه خدمات به خودرو سواری ليفان را فراهم نموده اند.

ليست تعميرگاههای مجاز

  

بـازگشت

Modiran Pars co. (MPC)